JAVNI POZIV

za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2014. godini

više...


POZIV NA DOSTAVU PONUDA  U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA UREDSKI MATERIJAL I TONERE
Grad Delnice objavljuje poziv na dostavu ponuda za uredski materijal,  tonere i tinte za razdoblje od 12 mjeseci.
Dokumentaciju za uredski materijal, tonere i tinte preuzmite ovdje
Troškovnik za uredski materijal preuzmite ovdje
Troškovnik za tonere i tinte preuzmite ovdje
Rok za dostavu ponuda je 22.04.2014.god. do 12,00 sati

11.04.2014. Ispravak troškovnika za uredski materijal
U troškovniku se ispravlja stavka pod rednim brojem 39, u opisu se briše „knjiga 100 lista“.
Kod stavki 58,59,60,61 u opisu se dodaje „kutija-5 kom“

 


Rekonstrukcija javne rasvjete u Supilovoj ulici u Delnicama I Faza

više...

obavijest o produženju roka za prijavu na natječaj


J A V N I   P O Z I V
ZA  PRIJAVU  PROGRAMA/PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
OD OPĆEG ZNAČAJA ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU ZA 2014. GODINUpoziv


obrazac

 


Natječaj za izmjenu svjetiljki javne rasvjete u Gradu Delnicama

Dokumentacija


Gradonačelnik Grada Delnica raspisuje

P O Z I V
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica

 

            1.Nagrada Grada Delnica za životno djelo koja se dodjeljuje fizičkoj osobi je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje u određenoj oblasti ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Delnica.

            2.Godišnja nagrada Grada Delnica je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Grada Delnica kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

            3.Povelja Grada Delnica dodjeljuje se kao znak zahvalnosti Grada Delnica za obilježavanje 10-ogodišnjih obljetnica aktivnog rada i postojanja nagrađenog, a za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Grada Delnica kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom svog rada i postojanja. Povelja Grada Delnica je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi.

            4.Kriteriji za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica su:
            - da se radi o istaknutim osobama koje su postigle iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Delnica, a poglavito za njihove uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti

            5.Pismeni prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica mogu podnijeti:
            - najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća,
            - radna tijela Grada Delnica osim Komisije za dodjelu priznanja Grada Delnica,
            - nadležno izvršno tijelo Grada Delnica,
            - ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa
              sjedištem na području Grada Delnica,
            - vjerske zajednice i
            - skupina od najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Delnica.

            6.Podnositelj prijedloga ne može sam sebe predložiti za dodjelu javnog priznanja.

            7.Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica podnosi se u pisanom obliku na za to utvrđenom obrascu i treba sadržavati:
            - potpune podatke o podnositelju prijedloga,
            - potpune podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi,
            - iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog za dodjelu priznanja, te
            - vrstu javnog priznanje za koje se predlaže.
            8.Javno priznanje Grada Delnica ne može se dodijeliti državnim dužnosnicima, dužnosnicima Primorsko-goranske županije i Grada Delnica za vrijeme trajanja njihova mandata.
            Javno priznanje Grada Delnica može se dodijeliti službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica, ali samo za dostignuća i doprinos koji su postigli izvan redovnog obavljanja svojih aktivnosti vezanih uz rad u Odjelu.

            9. Rok za podnošenje prijedloga teče do zaključno sa zadnjim danom 31. ožujka (ponedjeljak) 2014. godine.
            Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka odnosno na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom ne uzimaju se u razmatranje.

            10.Prijedlozi se podnose Komisiji za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica na adresu: Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4 Delnice, u zatvorenoj omotnici s napomenom – „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Delnica –navesti vrstu priznanja za koji se kandidat predlaže“ .

            11.Obrazac za podnošenje prijedloga može se dobiti u službenim prostorijama Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, soba 17., prvi kat, prva vrata desno svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 09,00 do 11,00 i od 12,00 do 14,00 sati.

Sve potrebne informacije, mogu se dobiti u navedenim terminima, na slijedeće brojeve telefona; 812-055 i 812-131.

 

 

Gradonačelnik
Ivica Knežević, dipl.iur.

ObrazacJAVNI POZIV

za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa

"Potpore događanjima" u 2014. godini


Više informacija


Javne potrebe u Gradu
Delnicama u 2014. godini

Rezultati natječaja

Diskvalificirani

Formular za izvješće

 


Rang liste kandidata za stipendije Grada Delnica u školskoj godini 2013./2014.

više...

 


*Komunalno trgovačko društvo „Risnjak-Delnice“ d.o.o. je objavilo postupak javne nabave: Izmjena dotrajale stolarije na zgradi Radničkog doma u Delnicama

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i Uredbi o
objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije
za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u
informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje
dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika.*

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Dokumentacija za nadmetanje - ispravak

Troškovnik - ispravak

Shema stolarije


*Komunalno trgovačko društvo „Risnjak-Delnice“ d.o.o. je objavilo postupak javne nabave: Rekonstrukcija fasade i sanacija pokrova na zgradi Radničkog doma u Delnicama

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i Uredbi o
objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije
za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u
informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje
dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika.*

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Troškovnik - ispravak

Tlocrti etaža i krovišta


P O Z I V
za predlaganje programa Javnih potreba Grada Delnica za 2014. godinu

Javni poziv

pristupnica

Dodatni podaci za sve udruge

Kriteriji

Dodatni podaci za sportske klubove

 


JAVNI POZIV
za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2013. Godini

više...


N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u šk. g. 2013./2014.

*Tekst natječaja*

Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata (interno pročišćeni tekst)

Odluka o socijalnim stipendijama
(interno pročišćeni tekst)

Odluka o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša
(interno pročišćeni tekst)

 

Svi kandidati moraju ispuniti:
Prijavni list i izjava o ne primanju druge stipendije

Potrebna dokumentacija za nadarene

Potrebna dokumentacija za socijalne
Dodatna izjava za socijalne stipendije

Potrebna dokumentacija za sportske

 

 

 

* Odluka o proglašenju deficitarnih zanimanja
* Odluka o novčanim iznosima stipendija


 

OTVORENI JAVNI POZIV
iz programa
"PODUZETNIČKI IMPULS"
Program poticanja poduzetništva i obrtništva za 2013. godinu
MJERA: A. Razvoj mikro poduzetništva i obrta
AKTIVNOST A4: ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO


OTVORENI JAVNI POZIV
iz programa
"PODUZETNIČKI IMPULS"
Program poticanja poduzetništva i obrtništva za 2013. godinu
MJERA: A. Razvoj mikro Razvoj mikroRazvoj mikroRazvoj mikro Razvoj mikro poduzetništv poduzetništv poduzetništv poduzetništv poduzetništv a i obrt i obrt i obrti obrta
AKTIVNOSTI A1: MIKRO PODUZETNIŠTVO I OBRT
A2: PODUZETNIŠTVO KREATIVNIH INDUSTRIJA
A3: MLADI I POČETNICI U PODUZETNIŠTVU


OTVORENI JAVNI POZIV
iz programa
"PODUZETNIČKI IMPULS"
Program poticanja poduzetništva i obrta za 2013. godinu
MJERA: D. Obrazovanje za poduzetništvo i obrte te
očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
AKTIVNOST D3: OČUVANJE TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA


OTVORENI JAVNI POZIV
iz programa "PODUZETNIČKI IMPULS"
Program poticanja poduzetništva i obrta za 2013. godinu

MJERA: D. Obrazovanje za poduzetništvo i obrte te očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta
AKTIVNOSTI: D1 OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO
D2 OBRAZOVANJE ZA OBRTE


OTVORENI JAVNI POZIV
iz programa
"PODUZETNIČKI IMPULS"
Program poticanja poduzetništva i obrtništva za 2013. godinu
MJERA: A. Razvoj mikro poduzetništva i obrta
AKTIVNOST A5: JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI KLASTERA


OTVORENI JAVNI POZIV
iz programa
"PODUZETNIČKI IMPULS"
Program poticanja poduzetništva i obrtništva za 2013. godinu
MJERA: C. RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ministarstvo poduzetništva i obrta

O B J A V LJ U J E
OTVORENI JAVNI POZIV
iz programa
"PODUZETNIČKI IMPULS"
Program poticanja poduzetništva i obrtništva za 2013. godinu
MJERA: B. Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika
AKTIVNOST B1: JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI

više...


 

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice