NATJEČAJ - Izrada II. Izmjena i dopuna UPU Delnice

PRVO OBJAŠNJENJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (.pdf)

ODLUKA UPU DELNICE II. izmjena i dopuna (.pdf)

Izrada II. Izmjena i dopuna UPU Delnice-Upute ponuditeljima (.pdf)

 


Vrtić Delnice - rekonstrukcija

Vrtić - upute ponuditeljima (.pdf)

Troškovnik vrtić (.xls)


NATJEČAJ

„Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste i oborinske odvodnje za zonu gospodarske namjene I1-8 Kendar Lučice“

Projekti I1-8 Kendar - upute ponuditeljima - ispravak (.pdf)

2a_promet (.pdf 10mb)

2c_voda-odvodnja (.pdf 10mb)


Javni natječaj

za imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Delnica


 NATJEČAJ

 

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u šk. g. 2015./2016.

Gradonačelnik Grada Delnica raspisuje


N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Delnica

u školskoj godini 2015./2016.


1.Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima kao i učenicima i studentima sportašima (u daljnjem tekstu: Kandidatima), na osnovi kriterija propisanih odredbama Odluka o dodjeli istih.

2.Stipendije se dodjeljuju kandidatima koji uz Odlukama propisane kriterije, ispunjavaju sljedeće osnovne uvjete:

-da su državljani Republike Hrvatske,

-da imaju prebivalište na području Grada Delnica najmanje 5 godina prije dana podnošenja molbe, (a za sportske stipendije ) iznimno kandidat koji nema prebivalište u Gradu Delnicama, a koji je postigao vrhunski sportski rezultat kao član sportske udruge koja djeluje na području Grada Delnica, ako je član navedene udruge najmanje 3 godine prije dana podnošenja zamolbe i nema više od 27 godina života,

-da su redovni učenici ili studenti,

-(samo za sportske stipendije) da su članovi sportske udruge čije je sjedište na području Grada Delnica.

3.Pravo na stipendije nemaju kandidati koji:

- se školuju izvan područja Grada Delnica za programe koji se organiziraju i izvode u Srednjoj školi Delnice (za nadarene i socijalne),

- su korisnici stipendija prema bilo kojoj drugoj osnovi (za sve),

- su korisnici prava na pomoć za subvenciju troškova javnog prijevoza ili nekog drugog prava Grada Delnica (za sve),

- koji su apsolventi duže od godinu dana (za sve),

- koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju (za sve),

- čiji je uspjeh izražen prosjekom ocjena nižim od 4,50 odnosno 4,00 za nadarene učenike (ovisno o trajanju upisanog srednjoškolskog programa), čiji je prosjek niži od 3,00 za nadarene studente, čiji je prosjek manji od 2,51, za učenike i studente prve godine za socijalne stipendije, čiji je prosjek manji od 3,00 (za redovne učenike i studente sportaše).


4.Bodovanje kandidata vrši se sukladno odredbama kriterija propisanih Odluka i to:

I) za nadarene prema:

a)uspjehu u školi,

b)rangom uspjeha na fakultetu,

c)paralelnim pohađanjem dvije srednje škole, odnosno srednje i osnovne glazbene škole,

d)paralelnim studijem,

e)sudjelovanjem i uspjehom na natjecanjima,

f)aktivnim članstvom u udrugama,

g)objavljenim radovima ili priznatim patentima,

h) posebnim kriterijem (sukladno članku 12. Odluke)

II) za socijalne prema:

a)obiteljskim materijalnim prilikama,

b)strukturi domaćinstva,

c)stambenom statusu te

d)zdravstvenom stanju članova domaćinstva,

e) prosjekom ocjena (kao posebni kriterij),

III) za sportske prema:

a)postignutim sportskim rezultatima,

b)statusnom kriteriju,

c)dodatnom kriteriju (ocjenama).


5.Ukoliko se dogodi da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, primjenjuju se posebni kriteriji propisani odredbama navedenih odluka.

6.Kandidati, uz zamolbu za dodjelu stipendija prilažu preslike (može i originale) slijedećih osnovnih dokumenata:

-domovnice,

-uvjerenja o prebivalištu ne starijeg od 3 mjeseca prije podnošenja zamolbe,

-uvjerenja o redovnom upisu u tekuću školsku godinu,

-ostalih odgovarajućih potvrda (uvjerenja) nadležnih tijela kojima se potvrđuju kriteriji propisani Odlukama, a čiji se popis nalazi na posebnom obrascu koji se javno ne objavljuje, ali koji je sastavni dio natječaja.


7. Prijavni list, informacije i sve ostalo potrebno za kandidiranje za dobivanje stipendije može se dobiti u službenim prostorijama Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, sobe 17 i 22, prvi kat, svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 09,00 do 11,00 i od 12,00 do 14,00 sati.

8. Kandidati zamolbe za dobivanje stipendije predaju na gore navedenu adresu, osobno u zatvorenim kuvertama ili putem pošte, zaključno sa:

- danom 30. rujna (srijeda) 2015. godine za učeničke nadarene i socijalne stipendije,

- danom 30. listopada (petak) 2015. godine za studentske nadarene i socijalne i sve sportske stipendije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana nakon što Gradonačelnik na prijedlog nadležnih komisija donese Odluke o dodjeli stipendija.

Odluke o dodjeli stipendija javno se objavljuju na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Delnica.


9.Nepotpune i nepravovremeno predane prijave neće se razmatrati.

 

GRADONAČELNIK GRADA DELNICA

Ivica Knežević, dipl.iur.


Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata (interno pročišćeni tekst)

Odluka o socijalnim stipendijama

(interno pročišćeni tekst)

Odluka o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša

(interno pročišćeni tekst)


Svi kandidati moraju ispuniti:

Prijavni list i izjava o ne primanju druge stipendije

Potrebna dokumentacija za nadarene

Potrebna dokumentacija za socijalne

Potrebna dokumentacija za sportske


Dodatna izjava za socijalne stipendije
* Odluka o proglašenju deficitarnih zanimanja

* Odluka o novčanim iznosima stipendija


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE   OSIGURANJE IMOVINE

Rok za dostavu ponuda je 06.08.2015. god. do 12:00 sati

Dokumentacija

Tehnička specifikacija


Goransko NAJ - TZ DelnicePoziv na predstavljanje natječaja


RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NACIONALNIH MANJINA


ODLUKE O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA MO 2015

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica

UPUTE O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ODLUCI O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

PRIJEDLOG KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA ZA ČLANOVE VIJEĆA

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA

OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA VIJEĆA

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA

RJEŠENJE o Izmjeni Rješenja o imenovanju članova Biračkog odbora

RJEŠENJE o II. Izmjeni Rješenja o imenovanja članova Biračkog odbora

RJEŠENJE o Izmjeni Rješenja o imenovanju članova Biračkog odbora

RJEŠENJE o Izmjeni Rješenja o imenovanju članova Biračkog odbora

Odluka o naknadama


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dokumentacija

Rok za dostavu ponuda je 29.04.2015. god. do 12:00 sati

 


JAVNI POZIV za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini


POZIV NA DOSTAVU PONUDA  U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA UREDSKI MATERIJAL, TONERE I TINTE

Dokumentacija za uredski materijal, tonere i tinte

Troškovnik za uredski materijal
Troškovnik za tonere i tinte

Rok za dostavu ponuda je 04.05.2015. god. do 12:00 satiOpskrba električnom energijom za razdoblje od dvije godine
CPV oznaka i naziv: 09310000-5 – električna energija

TROŠKOVNIK ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM NA PODRUČJU GRADA DELNICA

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

1. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE


Poziv za dostavu ponuda za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i prenamjene objekta Supilova 107, Delnice, za smještaj Etnografskog muzeja

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

POTKROVLJE

PRIZEMLJE

PRVI KAT

PRESJEK

TEKST


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA Izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i prenamjene objekta Radićeva 3, Delnice za smještaj Narodne knjižnice i čitaonice Delnice

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

PROGRAMSKA PODLOGA ZA OBLIKOVANJE PROSTORA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE DELNICE U SADAŠNJEM DOMU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

TLOCRT PODRUMA

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT KATA I POTKROVLJA

TLOCRT POTKROVLJA TORANJ

TLOCRT KROVNIH PLOHA

PRESJEK A-A

PRESJEK B-B

PRESJEK C-C

PROČELJE SJEVEROZAPAD

PROČELJE JUGOZAPAD

PROČELJE JUGOISTOK

PROČELJE SJEVEROISTOK

POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE

 


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA GEODETSKE USLUGE

dokumentacija

Rok za dostavu ponuda je 13.04.2015.god. do 12:00 sati


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Za Izradu Strateškog razvojnog programa Grada Delnica za razdoblje od 2015. do 2020.


DIMNJAČAR/DIMNJAČARICA
stoga se objavljuje NATJEČAJ
MJESTO RADA: područje Grada Delnica
Broj traženih radnika: 1 izvršitelj m/ž
Vrsta zaposlenja: na određeno, otvaranje nove djelatnosti
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Smještaj:  nema smještaja
Naknada za prijevoz: nema
Natječaj vrijedi od: 23.03.2015.
Natječaj vrijedi do: 30.03.2015.

Posloprimac:
Razina obrazovanja: položen majstorski ispit, SSS
Radno iskustvo: 5 godina na istim poslovima
Ostalo : vozačka dozvola B KATEGORIJE
Zbog rada na posebnim uvjetima rada radnik mora zadovoljiti uvijete zdravstvene sposobnosti Nakon odabira radnik će morati proći zdravstveni pregled.

Poslodavac :
Risnjak Delnice d.o.o.
Dokumentacija: Pismena zamolba i životopis,
-elektronički ispis radnog staža od HZMO,
- kopiju svjedodžbe
  kopija dokaza o položenom majstorskom ispitu,
-kopiju osobne iskaznice
-kopiju vozačke dozvole

Poslati na adresu: Risnjak Delnice d.o.o.
                                  Školska 24
                                  51300 Delnice
Prijave poslati sa dokazima  na gore navedenu adresu u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava za natječaj u radni odnos zaključno sa danom 30.03.2015 do 12,00 sati. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uprava društva
Nikola Muvrin, dr. vet. med.

 


Izmjena svjetiljki javne rasvjete na teritoriju GradaDelnica
II Faza


Natječajna dokumentacija

TROŠKOVNIK II faza – I izmjena

Dajemo obavijest da se jamčevina za natječaj broj 15/04 – Izmjena svjetiljki javne rasvjete  - plaća na račun broj HR 9824020061806900005, poziv na broj 7706 – OIB, model 68.


Grad Delnice je objavio postupak javne nabave: Rekonstrukcija Supilove ulice u Delnicama - II. faza. Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i Uredbi o objavama javne nabave (NN br. 10/12) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika. 

Dokumentacija za nadmetanje - Supilova II faza

Dokumentacija za nadmetanje - Supilova II faza - izmijena

Dokumentacija za nadmetanje - Supilova II faza - II Izmijene

Popis izmijena

Popis II izmijene

Troškovnik grupa I

Troškovnik grupa II

TROŠKOVNIK GRUPA 1. REKONSTRUKCIJA CESTE, JAVNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA
TE IZGRADNJA RASTERETNOG KANALA OBORINSKE ODVODNJE
- IZMIJENA

TROŠKOVNIK GRUPA II - IZMIJENA

TROŠKOVNIK GRUPA 2 - II IZMIJENE

TROŠKOVNIK GRUPA 2 - III DOPUNE

TROŠKOVNIK GRUPA 2 - IV IZMIJENE

TROŠKOVNIK GRUPA I - II IZMIJENE

Projekt rekonstrukcije ceste, javnih površina i nogostupa

Izvedbeni projekt retencija

Projekt - semafor

Elektrotehnički projekt - javna rasvjeta

Rekonstrukcija supilove ulice - II faza pojašnjenje dokumentacija

DRUGO OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE (TROŠKOVNIK ZA GRUPU II) i POPIS IZMJENA

TREĆE OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE (TROŠKOVNIK ZA GRUPU II)

ČETVRTO OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE (TROŠKOVNIK ZA GRUPU II)


J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu zakupa za  poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Delnica

Prilog za download


OBAVJEŠTAVAJU SE GRAĐANI DA SE JAVNI POZIVI I NATJEČAJI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA  U 2015. GODINI PROVODE IZRAVNO PRIJAVAMA NA FOND.

 

 

U PROGRAMU OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA SUFINANCIRATI ĆE SE SLIJEDEĆE MJERE:
1. MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA (zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova, povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline)

2. SUSTAVI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA (sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje, kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi), dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje, fotonaponski pretvarači/moduli

JAVNI POZIVI ZA NAVEDENE MJERE FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA ĆE OBJAVITI U OŽUJKU 2015. GODINE. SVE INFORMACIJE O PREDMETNIM JAVNIM POZIVIMA I NATJEČAJIMA DOSTUPNI SU NA WEB STRANICAMA FONDA:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

Prilog za download

 


Javni natječaj (za popunjavanje slobodnog radnog mjesta)

Tekst natječaja

Upute kandidatima

ISPRAVAK
UPUTA I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA KOJI SU PODNIJELI PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA DELNICA

O B A V I J E S T
o vremenu održavanja prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja


Javni poziv za prijavu programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju

Javni poziv

OBRAZAC PRIJAVE


OP_SI-HR_multiling_bw.jpg

Grad Delnice provodi aktivnosti unutar projekta „Zajednički sustav održivog upravljanja vodnim resursima Nacionalnih parkova Škocjanske jame i Risnjak i njihovih priljevnih područja“ (akronim: Škocjan – Risnjak) u okviru 3. Javnog natječaja OP SI-HR 2007-2013. Cilj ovog projekta je povezivanje partnera s obje strane granice Hrvatske i Slovenije u nastojanju da istraživačkim i obrazovnim aktivnostima te informiranjem javnosti, partneri postave temelje dugoročnog i održivog upravljanja vodnim resursima na prekograničnom krškom području između parkova Škocjanske jame i Risnjak.

            Upravljanje vodnim resursima danas je vrlo kompleksno i netransparentno. Isto mora biti usklađeno s ciljevima različitih sektora, zahtjevnim prirodnim uvjetima, a u prekograničnom području i s odnosima dviju država. Cjelovito upravljanje vodnim resursima zahtjeva usku povezanost svih sektora, počevši od stanovništva, lokalne zajednice i regije, pa sve do državne razine.

            U provedbi projekta Grad Delnice kao partner pridonijet će zacrtanim rezultatima izradom Idejnog projekta kanalizacijskog sustava naselja Crni Lug čime će se planski pristupiti aktivnostima na očuvanju vodnih resursa na predmetnom području i stvaranju učinkovite i održive komunalne infrastrukture čiji utjecaj neće imati negativne posljedice po prirodni okoliš.

Na temelju prethodno navedenoga, Grad Delnice objavljuje natječaj za nabavu usluge za izradu Idejnog projekta kanalizacijskog sustava za naselje Crni Lug.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoje ponude dostave do 16. veljače 2015. godine, do 12:00 h na adresu Grada Delnica.

U prilogu se nalazi natječajna dokumentacija sa uputama i pripadajućim obrascima.

 

PDF Dokument za preuzimanje

Obavještavamo sve potencijalne ponuditelje za usluge izrade Idejnog projekta kanalizacijskog sustava za naselje Crni lug da je natječajna dokumentacija za predmetnu uslugu NADOPUNJENA u dijelu sudjelovanja zajednice ponuditelja te je kao takva dostupna za preuzimanje na slijedećoj poveznici:

NADOPUNA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE 06-02-2015

Također obavještavamo sve potencijalne ponuditelje da je krajnji rok za dostavu ponuda produljen do 27. veljače 2015. godine u 12:00 h.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 


GRAD DELNICE U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST I PRIMORSKO-GORANSKOM ŽUPANIJOM
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
DO ISKORIŠTENJA SREDSTAVA
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ na području Grada Delnica

Rok za podnošenje prijava: 13. ožujak 2015. godine
Prijave se podnose u Pisarnici Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice, soba 17, pon-pet u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.
Sve dodatne informacije na telefon: 051/812-055

Dokumenti za Javni natječaj:
Dokumente je moguće preuzeti na web stranicama www.delnice.hr ili osobno u Pisarnici Grada Delnica

1. JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Delnica

2. PRAVILNIK za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“

3. PRIJAVNI OBRAZAC za javni natječaj za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Delnica

4. VRIJEDNOSNI KUPON - Program poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Zelena energija u mom domu

 TREĆI JAVNI POZIV za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2014. godini


ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE
za raspisani Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Delnica


 

ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE
za raspisani Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“


Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu programa Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Zelena energija u mom domu na području Grada Delnica (KLASA: 351-01/14-01/04, Ur.broj: 2112-01-30-10-14-4) i Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju pristiglih ponuda (KLASA: 351-01/14-01/04, Ur.broj:  2112-01-30-10-14-10) od 10. listopada 2014. godine, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda (u tekstu: Povjerenstvo) donosi

 

NESLUŽBENU BODOVNU LISTU

Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu programa Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Delnica (KLASA: 351-01/14-01/05, Ur.broj: 2112-01-30-10-14-4) i Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju pristiglih ponuda (KLASA: 351-01/14-01/05, Ur.broj:  2112-01-30-10-14-7) od 10. listopada 2014. godine, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda (u tekstu: Povjerenstvo) donosi

 

NESLUŽBENU BODOVNU LISTU


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA GEODETSKE USLUGE


 Dokumentacija za geodetske usluge


Rok za dostavu ponuda je 01.10.2014.god. do 12,00 sati

 


N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u šk. g. 2014./2015.

*Tekst natječaja*

Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata (interno pročišćeni tekst)

Odluka o socijalnim stipendijama
(interno pročišćeni tekst
)

Odluka o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša
(interno pročišćeni tekst)

 

Svi kandidati moraju ispuniti:
Prijavni list i izjava o ne primanju druge stipendije

Potrebna dokumentacija za nadarene

Potrebna dokumentacija za socijalne

Potrebna dokumentacija za sportske

 

Dodatna izjava za socijalne stipendije

 

* Odluka o proglašenju deficitarnih zanimanja
* Odluka o novčanim iznosima stipendijaDOPUNA
JAVNOG NATJEČAJA

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata
poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama
„Zelena energija u mom domu“

U točki Javnog natječaja - I. Predmet Natječaja  mijenja se i nadopunjuje slijedeće:

Subvencionirati će se ugradnja sljedećih sustava OIE:
a)      sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;
b)      kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi);
c)       dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje;
d)      fotonaponski pretvarači (moduli).

Sukladno prethodnim dopunama, mijenja se i Pravilnik za provedbu programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ te Prijavni obrazac za subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“.

Ponude podnositelja koji su do objave ovih Dopuna javnog natječaja koristili prethodno objavljene obrasce i/ili podnijeli svoju ponudu biti će u potpunosti prihvatljive.

Dopunjena dokumentacija može se preuzeti na web stranicama Grada Delnica www.delnice.hr .

Rok za predaju ponuda produljuje se do 19. rujna 2014. godine.

Ostali uvjeti Javnog natječaja ostaju nepromijenjeni.

KLASA: 351-01/14-01/04
URBROJ: 2112-01-30-10-14-8
Delnice, 01. rujna 2014. godine

Dopuna Javnog natječaja

Javni natječaj

Pravilnik

Prijavni obrazac

 

 


PINS za poduzetnike iz Gorskog kotara organizira nastup na sajmu International Holzmesse u Klagenfurtu od 4.-7.9.2014. Više o sajmu pogledajte na http://www.kaerntnermessen.at/messe/english/internationale_holzmesse-82.php.
Na sajmu je zakupljen prostor od 50m2, te je za poduzetnike besplatan jer nastup sufinancira Ministarstvo poduzetništva i obrta.
Molimo sve koji su zainteresirani za nastup na sajmu da ispune prijavu i pošalju nam skenirani obrazac na ovaj e-mail kako bi mogli nastaviti s organizacijom nastupa.
Prednost pri dobivanju prostora imati će one prijave koje su prve zaprimljene.

Za sve dodatne informacije obratite se u PINS na broj telefona 820 045 ili na e-mail pins@ri.t-com.hr.


Ministarstvo rada i mirovinskog sustava  objavilo je  Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga   „OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT“. 

Sredstva se dodjeljuju od strane Europske unije, iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA.

Prihvatljive aktivnosti su:

1.     EDUKACIJA PODUZETNIKA I OBRTNIKA  (namijenjeno subjektima malog gospodarstva)
-         Osposobljavanja za posebne stručne/poduzetničke vještine
-         Edukacije poduzetnika, obrtnika i njihovih zaposlenika (stručne osposobljenosti, majstorska zvanja, prekvalifikacije, stručna usavršavanja, seminari i tečajevi)

2.     PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA  (namijenjeno ustanovama, komorama, udruženjima obrtnika, poduzetničkim potpornim institucijama, udrugama te jedinicama lokalne i regionalne samouprave)
-         Promocija obrtničkih zanimanja
-         Promocija i poticanje poduzetničke kulture.

Ukupan iznos sredstava za financiranje po ovom Pozivu je  18.023.000 kn.

Projekti se sufinanciraju putem bespovratnih sredstava  u iznosu do   95%  prihvatljivih troškova projekta, a u rasponu od   30.000 kn   do   300.000 kn   po prijavitelju.

Natječaj je otvoren do  01.10.2014..

Više o Pozivu možete pročitati na:     http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/94

 VEDECO team  Vam nudi izradu projektne prijave po ovom natječaju kao i stručnu pomoć kod provođenja samog projekta.

Iskoristite mogućnost!
Kontaktirajte nas za brzo i kvalitetno rješenje!


GRAD DELNICE U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST I PRIMORSKO-GORANSKOM ŽUPANIJOM
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
„Poticanje povećanja učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Delnica“

Rok za podnošenje prijava: 12. rujan 2014. godine
Prijave se podnose u Pisarnici Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice, soba 17, pon-pet u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.
Sve dodatne informacije na telefon: 051/812-055

Dokumenti za Javni natječaj:
Dokumente je moguće preuzeti na web stranicama www.delnice.hr ili osobno u Pisarnici
1. JAVNI NATJEČAJ za Provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

2. PRAVILNIK za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

3. PRIJAVNI OBRAZAC za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

 


„Izvođenje radova na izgradnji fontane i cvjetnjaka na trgu na raskrižju Lujzinske i Supilove ulice u Delnicama – ponovljeni postupak nabave“

DOKUMENTACIJA - PONOVNI POSTUPAK

TROŠKOVNIK - GRAĐEVINSKI RADOVI

TROŠKOVNIK FONTANSKE TEHNIKE


Javni natječaj
za imenovanje direktora/direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Delnica


N A T J E Č A J
za  davanje u zakup poslovnog prostora


GRAD DELNICE U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST I PRIMORSKO-GORANSKOM ŽUPANIJOM
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“ na području Grada Delnica

Rok za podnošenje prijava: 05. rujan 2014. godine
Prijave se podnose u Pisarnici Grada Delnica, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice, soba 17, pon-pet u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.
Sve dodatne informacije na telefon: 051/812-055

Dokumenti za Javni natječaj:
1. JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Delnica

2. PRAVILNIK za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“

3. PRIJAVNI OBRAZAC za javni natječaj za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Delnica

4. VRIJEDNOSNI KUPON - Program poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Zelena energija u mom domu

 


Izvođenje radova na izgradnji fontane i cvjetnjaka na Trgu na raskrižju Lujzinske u Supilove ulice u Delnicama

natječajna dokumentacija

Troškovnik Supilova

Troškovnik fontanske tehnike

 

 


 

Rekonstrukcija ceste u poslovnoj zoni K-2 u Delnicama – Ulica A.G.Matoša
 
Evidencijski broj nabave. 14-11


 

Javne potrebe u Gradu
Delnicama u 2014. godini

Rezultati natječaja

Diskvalificirani

Formular za izvješće

 


Rang liste kandidata za stipendije Grada Delnica u školskoj godini 2013./2014.

više...

 

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice