SLUŽBENE NOVINE GRADA DELNICA


GRAD DELNICE kao jedinica lokalne samouprave

           
Akti Grada Delnica


GRADSKO VIJEĆE


PRAVNE OSOBE OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD DELNICE

GRADONAČELNIK
"Nadležnost Gradonačelnika propisana je odredbama članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13-pročišćeni tekst) i članka 60. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst)


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA

FINANCIJE
Opće odluke

2018. godina

Proračun za 2018.

1. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu


IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI


JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA


JAVNE POTREBE


KOMUNALNA DJELATNOST

Kućni ljubimci

Promet

Vodoopskrba, odvodnja i otpad

Groblja i dimnjačarska služba

Zakupi i reklamiranje

Četverogodišnji ugovori o povjeravanju komunalnih poslova

KOMUNALNI PROGRAMI

2018. godina


MEĐULOKALNA SURADNJA GRADA DELNICA


MJESNI ODBORI


OBRASCI GRADA DELNICA


PRIZNANJA GRADA DELNICA


PROSTORNO UREĐENJE

POSLOVNE ZONE


SAVJET MLADIH


STIPENDIJE


SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO


TURIZAM I UGOSTITELJSTVO


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Akti koje donosi Gradsko vijeće

Akti koje donosi Gradonačelnik

Vatrogastvo

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice